Over SchipVast

SchipVast is initiatiefnemer in de Kempen en daarbuiten van nieuwbouwprojecten op de woningmarkt.

Visie

Sinds de bankencrisis is de vraag naar huurwoningen sterk toegenomen. Financieringsnormen zijn de laatste jaren fors aangescherpt, waardoor het voor veel mensen lastig wordt om een hypotheek af te sluiten waarmee een koopwoning gefinancierd kan worden. We zien een toename van de woningvraag door de instroom van buitenlandse woningzoekenden (zoals statushouders, expats en arbeidsmigranten) en de groei van het aantal echtscheidingen en alleenstaanden. Ook zien we dat er sprake is van gezinsverdunning, hetgeen leidt tot een afname van de vraag naar grotere (koop)woningen. Daarnaast hebben we te maken met de scheiding van wonen en zorg, hetgeen inhoudt dat de cliënt zelf betaalt voor het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt via de regels uit de sociale wetgeving en/of via eigen middelen.

De overheid treedt terug en laat steeds meer over aan de markt. Ondanks dat de (relatief) lage rendementen op de geldmarkt investeringen in woningbouw aantrekkelijker maken, speelt de markt onvoldoende in op de vraag van de woningmarkt. De woningproductie is achtergebleven en woningcorporaties hebben vandaag de dag een beperkte capaciteit.

Kortom: er zijn tal van economische en demografische verschijnselen die enorme invloed hebben op de woningmarkt, met name in de huursector. SchipVast voorziet in die behoeften van de woningmarkt.

SchipVast streeft ernaar dat al haar huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in de door haar gerealiseerde woningen, een plek waar je iedereen positief over hoort praten.

Missie

SchipVast ziet de mogelijkheid om zowel in de Kempen als daarbuiten rendabele nieuwbouwprojecten op de woningmarkt te realiseren met een gematigd rendement en goede toekomstverwachtingen. Wij willen de woningen duurzaam verhuren, maar incidenteel zullen wij ook in de koopsfeer actief zijn. Afhankelijk van de marktvraag en de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s realiseert SchipVast zowel huurwoningen met een huur boven als onder de liberalisatiegrens. Wij bieden betaalbare, kwalitatief goede en toekomstbestendige woningen. Waar nodig voldoen deze woningen aan Woonkeur of Woonkeur Plus. Wij gaan goed met onze huurders om, brengen hen periodiek op de hoogte van projecten en de gang van zaken middels een nieuwsbrief en conformeren ons actief aan beleid van gemeenten.

SchipVast streeft ernaar dat al haar huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in de door haar gerealiseerde woningen, een plek waar je iedereen positief over hoort praten.

logo schipvast
Video afspelen over logo schipvast

SchipVast in het nieuws

In 2025 opent Villa Nieuwzicht de deuren

Knegsel neemt afscheid van de kerk

Nieuw plan voor kerk en pastorie van Knegsel

Nieuw plan voor kerk en pastorie van Knegsel

Tweede leven voor verkochte kerk in Knegsel

Splinternieuwe fabriek voor oormerken geopend

Plan zorgwoningen in Reusel

Buurt positief voorzichtig over huisvesting migranten

Woonplan 180 arbeidsmigranten

Zorgappartementen op plek vervallen villa

Mariatoren Hapert gezegend en geopend

Mariatoren op Kempisch Bedrijven Park is kers op de taart

Nieuwe uitkijktoren vormt entree van de Kempen

Principeverzoek De Hoeven 26

Een terugblik op 2022: Onze missie en visie zijn actueler dan ooit

Van 200 naar 300 miljoen oormerken in een nieuwe fabriek: Schippers investeert in Hapert miljoenen euro’s

Vervallen villa maakt plaats voor een woonzorgcomplex

The Schippers Group Hapert, 'Hygiëne voor de boer als wereldwijde missie

Nieuwstraat Eersel, 'Twintig zorgappartementen aan de Nieuwstraat in Eersel

Informatie voor bewoners

Klein onderhoud

Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. De wet regelt de onderhoudsverdeling. Is er iets stuk in uw woning? Kijk dan eerst in de tabel van het Besluit Kleine Herstellingen wie voor deze reparatie verantwoordelijk is. Klik hier om naar de tabel te gaan.

Damoclesbeleid

Wilt u weten hoe wij omgaan met het handhavingsbeleid van de Opiumwet, ook wel bekend als het Damoclesbeleid? Het informatieblad kan u openen door hier te klikken.

Wat te doen bij overlast?

Wilt u weten hoe ons beleid is in geval van overlastsituaties? Het informatieblad kan u openen door door hier te klikken.

Camerabeveiliging

SchipVast vindt veiligheid in haar appartementengebouwen een belangrijk aspect. Het beheer hebben wij niet uitbesteed aan derden, maar voeren wij zelf uit, zodat we feeling houden met onze gebouwen. Ook hebben wij camerabeveiliging voorzien in ieder complex. Daarnaast zijn wij voorstander van een gezonde mix tussen jong en oud in onze appartementengebouwen. Op die manier vindt er doorgaans gedurende de gehele dag onbewust sociale onderlinge controle plaats

Goed verhuurderschap

SchipVast wil haar huurders een prettige en veilige plek bieden om te wonen. Goed verhuurderschap is voor ons dan ook vanzelfsprekend. SchipVast is gevestigd in de regio waar haar woningen gelegen zijn, waarbij de lijnen tussen bewoners en haar letterlijk en figuurlijk kort zijn. Bewoners weten bij wie ze moeten zijn als er vragen of opmerkingen zijn, omdat SchipVast het beheer van haar woningen zelf uitvoert. Ook maken wij regelmatig rondgangen langs onze woningen om te zien of het er netjes bij ligt en om een praatje te maken met bewoners die wij op dat moment treffen in de algemene ruimten.

Er wordt geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen kandidaat-huurders. Waar SchipVast woningen openbaar aanbiedt geldt dat het moment van reactie in beginsel de volgorde bepaalt. Vervolgens wordt natuurlijk gekeken per reactie of de kandidaat ook voldoet aan de door SchipVast gestelde (financiële) eisen, daarbij kan het zijn dat een latere kandidaat beter voldoet en daarom de voorkeur geniet. Tenslotte geldt dat er andere bezwaren kunnen zijn die ertoe leiden dat SchipVast toch afziet van een kandidaat. Denk daarbij aan slecht huurderschap in het verleden, zoals overlast of hennepkweek.

Uiteindelijk heeft SchipVast de vrijheid om te kiezen met wie zij wel of niet een huurovereenkomst sluit. Dit heet contractvrijheid. 

Als er in een bepaalde gemeente sprake is van lokale regelgeving, zoals een huisvestingsverordening of anterieure afspraak tussen SchipVast en de gemeente over het bedienen van een specifieke doelgroep of te hanteren huurprijsklasse, dan moet SchipVast daaraan voldoen. Dat betekent dat de ene kandidaat voor kan gaan op de andere kandidaat bij de toewijzing van een huurwoning.

Meer weten over ons selectieprocedurebeleid? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Meldpunt ongewenst verhuurderschap

SchipVast informeert de nieuwe bewoner voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst over de contactgegevens van het meldpunt in de gemeente waar hij gaat huren. Iedere gemeente heeft een meldpunt waar een huurder klachten over ongewenst gedrag van zijn verhuurder kan melden.