Nieuwstraat 100, Eersel

De oude villa aan de Nieuwstraat 100 in Eersel beogen wij te herontwikkelen tot een woonzorgcomplex, bestaande uit 20 zelfstandige zorgappartementen, een dienstwoning en algemene ruimten waar de bewoners kunnen samenkomen. Het geheel is gelegen op een enorm perceel van 4800 m² waar ook veel ruimte is voor groen.

Woonzorg
Aanvankelijk had SchipVast in 2017/18 een plan voor de huisvesting van expats c.q. kenniswerkers op deze locatie. Echter sloot dit plan niet aan bij de stedenbouwkundige voorwaarden die de gemeente stelde aan deze locatie. De markante plek aan de entree van Eersel verdient beter en daarom zijn we gaan onderzoeken of we konden komen tot een andere invulling met een andere doelgroep in de huursfeer, te weten: een woonzorgconcept voor senioren.

In 2022 verscheen de algemene beleidsbrief portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van minister Hugo de Jonge. Hierin staat dat het aantal 75-plussers de komende jaren toeneemt van 1,4 miljoen in 2020, naar 2,6 miljoen in 2040, en dan verder stijgt naar 2,9 miljoen in 2050. Volgens het CBS verdubbelt bovendien het aantal alleenwonende tachtigplussers tot 2040. Ook zij moeten een woning hebben die past bij de veranderingen die de ouderdom met zich meebrengt. Op die manier kunnen zij doorstromen en komen er bestaande woningen in de kernen vrij voor andere doelgroepen.

De komende jaren zal het aantal mensen met behoefte aan zorg in de gemeente Eersel toenemen. Dit heeft ook gevolgen voor de vraag naar woningen. Fysieke klachten, maar ook psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie nemen daarmee sterk toe. De grootste groep zorgvragers zijn ouderen.

Gelet hierop - alsmede dat wij van mening zijn dat de locatie zich er goed voor leent - beogen wij een woonzorggebouw te realiseren aan de Nieuwstraat 100 in Eersel, aangezien een dergelijk concept met zelfstandig wonen voor senioren, een inwonend zorgondernemerspaar en gemeenschappelijke ruimten waar de bewoners kunnen samenkomen en recreëren aansluit bij de woonvisie en de behoefte in de maatschappij.

Ouderen die niet langer thuis kunnen wonen krijgen zo een nieuw thuis met nabijheid van zorg, vertrouwde gezichten, in comfortabele zelfstandige appartementen: een concept dat kleinschalig, beschermd en verzorgd wonen faciliteert.

Kleinschalig met oog voor groen
Het plan, naar een ontwerp van Keeris Architecten, voorziet in een kleinschalige wooncluster die bestaat uit 20 volwaardige, zelfstandige appartementen van zo'n 57 m² tot 87 m² bvo (exclusief m's buitenruimte) en gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten en ontmoetingen (circa 120 m² binnen, alsook een royale, gezamenlijke tuin in parkachtige sfeer buiten). De wooncluster wordt gerund door een zorgondernemerspaar, dat ook in de vestiging woont. Het ondernemerspaar is daardoor 24/7 aanwezig in het woonzorggebouw en leeft samen met de bewoners. Hiermee wordt persoonlijke aandacht en zorg op maat gewaarborgd voor de bewoners. Ook is het geruststellend voor (eventuele) kinderen van de bewoners dat er altijd iemand is die de ouder(s) frequent ziet en daarmee ook inzicht heeft in de gesteldheid van de betreffende ouder(s). De gemeente Eersel publiceerde een artikel over dit project. Ook verscheen er een artikel in De Hint.

Procedure
In samenwerking met onder andere Keeris Architecten, constructeur Bolwerk-Weekers, Urbitom Stedenbouw, diverse onderzoekbureaus en de afdeling RO van de gemeente Eersel hebben wij de afgelopen jaren het initiatief voor een woonzorggebouw aan de Nieuwstraat 100 uitgewerkt. Wij zijn blij dat het initiatief gesteund wordt door het bevoegd gezag van de gemeente Eersel en door de omwonenden. Het ontwerpbestemmingsplan, dat de kaders schept voor dit project, is eind januari 2023 ter inzage gelegd. Op 20 juni 2023 is in de commissievergadering van de gemeente Eersel besloten dat het nieuwe bestemmingsplan in de raadsvergadering van 4 juli 2023 als hamerstuk wordt vastgesteld. Zo geschiedde; op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad het plan unaniem vastgesteld. Wij hopen na het doorlopen van de vergunningprocedure snel aan de slag te kunnen op locatie!

Sloop- en bouwplanning
In april 2023 is het archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en in mei vonden de sloopvoorbereidingen plaats, zoals de verwijdering van de nutsvoorzieningen en het saneren van de asbest. Eind juni 2023 is gestart met de sloop. Na 68 jaar gaat de karakteristieke villa plaats maken voor de realisatie van een woonzorggebouw.

 

Bekijk ook deze woningen

Rond Deel 12 Bladel
Rond Deel 12, Bladel
vanaf p/maand
Graag uw aandacht
Belangrijke mededeling - Wachtlijst
vanaf €800 p/maand