De Hoeven 2, Reusel

Een aanvankelijk plan uit 2017 voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan De Hoeven 2 in Reusel strandde. Dit vraagstuk beogen wij nu in samenwerking met de gemeente Reusel-De Mierden op een andere locatie in Reusel op te lossen. De locatie aan De Hoeven 2 in Reusel vraagt om een passende herontwikkeling. We beogen een woonzorgcomplex te realiseren op deze plek.

Behoefte aan wonen met zorg
De komende jaren zal het aantal mensen met behoefte aan zorg in de gemeente toenemen. Dit heeft ook gevolgen voor de vraag naar woningen. Fysieke klachten, maar ook psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie nemen daarmee sterk toe. De grootste groep zorgvragers zijn ouderen. Wanneer je ouder wordt, wil je zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Met voldoende voorzieningen in en om huis en genoeg contacten in je woonomgeving. En als dat niet meer zelfstandig kan, dan zou het fijn zijn als je in je eigen buurt voorzieningen hebt waar je beschermd kunt wonen met professionele begeleiding, 24 uur per dag, en je thuis kunt voelen. De nieuwe generatie ouderen willen niet naar een instelling. Ze willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarnaast is er de tendens dat de grote verzorgingshuizen worden afgebouwd. Kortom: zelf- en samenredzaamheid binnen de buurt wordt steeds meer het sleutelbegrip.

Het plan
Gelet op het voorgaande beogen wij een woonzorgcomplex te realiseren aan De Hoeven 2 in Reusel, aangezien een dergelijk concept met zelfstandig wonen voor senioren, 24/7 aanwezigheid van een zorgprofessional (al dan niet inwonend), en gemeenschappelijke ruimten waar de bewoners kunnen samenkomen en recreëren, naadloos aansluit bij de woonvisie en de behoefte. Ouderen die niet langer thuis kunnen wonen krijgen zo een nieuw thuis met nabijheid van zorg, vertrouwde gezichten, in comfortabele zelfstandige appartementen: een concept dat kleinschalig, beschermd en verzorgd wonen faciliteert. Door een dergelijke ontwikkeling komen er bovendien bestaande woningen vrij, wat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt en daardoor betere kansen biedt op de woningmarkt voor starters en jonge gezinnen.

Het programma
We beogen een gebouw te realiseren met 23 zelfstandige woonzorgappartementen, een dienstwoning voor de zorgprofessional(s), en een gemeenschappelijke woonkamer waar de bewoners samen kunnen komen, en parkeerruimte op eigen terrein.

De bebouwing kan worden uitgevoerd in de typologie van een agrarisch hoevecomplex, waardoor het stedenbouwkundig-landschappelijk zowel aan het oude bebouwingslint van De Hoeven als aan het aangrenzende landschap aan de zuidzijde van de locatie goed past. Het ontwerp voorziet net als in 2017 in een complex in de vorm van een hoeve met drie gebouwdelen in een woonboerderijsfeer, gelegen in het groen, maar nu voor een andere doelgroep en met onderlinge verbindingen tussen de gebouwdelen, aangezien het belangrijk is de dat toekomstige bewoners ‘op hun sloffen’ vanuit hun woning naar de gezamenlijke ruimte kunnen lopen om aldaar samen te recreëren.

De locatie is gelegen aan de oostelijke entree van het dorp, gelegen in het groen en aan de Rouwenbogtloop. Deze beek van het Waterschap krijgt straks veel meer belevingswaarde. Nu ligt deze immers verscholen en wordt deze minder ervaren als beek. In de toekomst kijken de bewoners erop uit vanuit de gemeenschappelijke tuin van het woonzorgcomplex. De tuin wordt op natuurlijke en glooiende wijze verbonden met het beekdal van de Rouwenbogtloop.

Procedure
De omwonenden zijn op de hoogte gesteld van het initiatief in het kader van de omgevingsdialoog. Er is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Op 18 februari 2021 hebben wij een principeverzoek ingediend. Het college van B&W heeft op 12 mei 2022 een positief principebesluit genomen over de locatie De Hoeven 2 in Reusel. Een woonzorglocatie op deze plek vindt de gemeente voorstelbaar, bestaande uit een complex in hoevesfeer met 23 zorgappartementen, een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners om samen te komen en een dienstwoning voor zorgpersoneel. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld die verder onderzocht zijn en op basis waarvan het ontwerp is verfijnd.

Op 27 december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd door de gemeente Reusel-De Mierden.

Bekijk ook deze woningen

Rond Deel 12 Bladel
Rond Deel 12, Bladel
vanaf p/maand
Graag uw aandacht
Belangrijke mededeling - Wachtlijst
vanaf €800 p/maand