Arbeidsmigrantenhuisvesting Reusel

Op verzoek van de gemeente Reusel-De Mierden is SchipVast de afgelopen jaren aan de slag gegaan met het zoeken naar een geschikte oplossing voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente. De vraag naar geschikte huisvesting is nog altijd erg groot. Vaak worden arbeidsmigranten gehuisvest op locaties die daarvoor niet zijn bedoeld, zoals op recreatieparken. Daarnaast geven meerdere uitzendbureaus, alsook kenniscentra zoals Expertisecentrum Flexwonen, aan te verwachten dat het aantal arbeidsmigranten verder gaat toenemen, als gevolg van de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt.

In samenwerking met o.a. Keeris Architecten en de gemeente Reusel-De Mierden beogen we aan De Hoeven 26 in Reusel een voorziening te realiseren voor de huisvesting van 180 arbeidsmigranten.

Wezenlijke bijdrage aan de economie
Arbeidsmigranten, die veelal uit het Oostblok, Hongarije, Tsjechië, Spanje en Portugal komen, leveren een substantiële bijdrage aan onze regionale economie en werken in verschillende sectoren (o.a. logistiek, productie, landbouw, zorg, horeca, bouw). Derhalve zijn arbeidsmigranten niet meer weg te denken uit onze maatschappij en hebben wij als maatschappij de taak om hier op een nette manier mee om te gaan. Dit kan op een goede manier, zie bijvoorbeeld de publicatie van Expertisecentrum Flexwonen daarover met verschillende voorbeelden uit de praktijk, waaronder het voorbeeld in Hapert.

Eerder plan aan De Hoeven 2 Reusel
Een eerder plan van SchipVast uit 2017 aan De Hoeven 2 in Reusel strandde, maar in de zomer van 2020 kwam een andere locatie in beeld. De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het ruimtelijk afwegingskader voor initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dit afwegingskader biedt de gemeente een eerste aanzet om te kunnen bepalen of een bepaalde locatie een ruimtelijk kansrijke locatie is voor initiatieven voor huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten. De locatie die we voor ogen hebben aan De Hoeven 26 in Reusel scoort hoog aan de hand van dit afwegingskader en is daarmee zeer kansrijk.

Gebouw voor 180 arbeidsmigranten
Op locatie beogen we een gebouw te realiseren voor de huisvesting van 180 arbeidsmigranten in een gebouw dat kloosterachtig van opzet is, gelegen in het groen. Verder beogen we een (bij)gebouw te realiseren dat dienst doet als beheerderswoning en recreatieve ruimte.

Buurtbewoners
De direct omwonenden zijn op 27 juni 2022 op de hoogte gesteld door SchipVast op een informatieavond in De Kei in Reusel, en het plan is positief ontvangen door de buurtbewoners. Ook de gemeenteraad heeft zich positief uitgesproken over het initiatief. Op 2 maart 2023 heeft het college van B&W een positief principebesluit genomen, zodat de wijzigingsprocedure van het omgevingsplan (bestemmingsplan) opgestart kan worden.

Beheer
SchipVast ontwikkelt en realiseert het complex. Wij en onze projecten zijn regionaal gevestigd en we zijn betrokken; de lijnen met ons zijn kort. Wij willen net als u dat het complex er netjes bij ligt na realisatie. Na realisatie verhuren wij het complex aan een SNF-gecertificeerd bureau dat arbeidsmigranten huisvest. Er wordt een beheerderswoning voorzien in het complex. De beheerder, vaak in dienst van het SNF-gecertificeerd bureau, woont dus ter plaatse en is het aanspreekpunt voor de bewoners in het complex. Ook zullen we ervoor zorgen dat de beheerder het aanspreekpunt is voor omwonenden en 24/7 bereikbaar is. De inwonend beheerder weet immers het beste wat er dagelijks exact gaande is in en rond het MLG en hij ziet de bewoners dagelijks. Ook richten we een buurtbeheeroverleggroep op, als zijnde een overlegplatform tussen gebruikers en de omgeving. Het doel ervan is om periodiek overleg te voeren met elkaar, en om gedachten uit te wisselen met elkaar, om zo samen te kijken naar het beheeraspect en naar onderwerpen die nog nader ingevuld moeten worden.

Meerdere problemen worden opgelost met dit initiatief
Het plangebied is ruim 4 hectare groot en betreft vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Er zullen in de toekomst, onder andere door de stikstofcrisis, ongetwijfeld vaker VAB's zijn. Deze kunnen ons inziens niet allemaal aangewend worden voor B&B's en soortgelijke recreatieve voorzieningen. Woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen liggen op dergelijke locaties - afhankelijk van wat milieutechnisch haalbaar is - voor de hand in tijden van woningnood. De Hoeven 26 in Reusel krijgt een toekomstbestendige bestemming door voorliggend initiatief.

De toekomstige, beoogde ontsluitingsweg c.q. afrit op de N284 zorgt voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel, onder meer gelet op uitruktijden voor de hulpdiensten bij calamiteiten. Ook voorziet het plan in een retentievijver die dienst kan doen als blusvijver bij calamiteiten in de omgeving. Tot slot is er in het plangebied veel ruimte voor natuurversterking en hemelwaterberging, wat ten goede komt aan de waterbergingsopgaaf van bedrijventerrein De Sleutel. Laatstgenoemd bedrijventerrein kampt bij hevige regenval momenteel namelijk met hemelwaterafvoerproblemen. Dit hemelwater kan straks naar het natuurgebied aan De Hoeven 26 stromen en daar infiltreren in de bodem en de blusvijver op peil houden.

Kortom: er worden diverse vraagstukken opgelost in 1 plangebied!

Bekijk ook deze woningen

Beukenbos Fase II
Beukenbos-Laar, Bladel
vanaf €950 p/maand
Palletplaatsen A67 Hapert
Palletplaatsen A67 Hapert
vanaf €6 p/maand